گزارش تصویری از بازدید از گله های شتر در سرمای زیر صفر درجه تبریز

گزارش تصویری از بازدید از گله های شتر در سرمای زیر صفر درجه تبریز توسط معاونت بهبود تولیدات دامی استان و مدیر امور دام استان با تشکر از جناب آقای دکتر زمان زاده قویدل photo_2016-12-28_10-05-25 photo_2016-12-28_10-05-48 photo_2016-12-28_10-05-56 photo_2016-12-28_10-06-01 photo_2016-12-28_10-06-07 photo_2016-12-28_10-06-11 photo_2016-12-28_10-06-16 photo_2016-12-28_10-06-21 photo_2016-12-28_10-06-25

logo new عضو انجمن علمی شتر شوید!